Konference Bez Bariér Bez Hranic®

 

TRIANON, z.s. organizuje od roku 2003 mezinárodní konferenci k veřejnému hodnocení aktivit spolku TRIANON a jeho partnerů.

Dvoudenní konference se zaměřením na aktuální problematiku v sociální oblasti probíhá vždy první říjnový čtvrtek a pátek za účasti zástupců významných podnikatelských subjektů, vědecko-vzdělávacích institucí, municipalit, neziskového sektoru a osobností České, Slovenské a Polské republiky. Více než deset let se konference pravidelně konala v rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov a na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. První den býval ve znamení odborných přednášek, druhý den se u kulatého stolu v menší sestavě řešila sociální témata probírána předchozí den.

S rokem 2016 se však místo konání poprvé přesunulo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde se druhý den uskutečnil 1. ročník sociálního happeningu s prezentací produktů a služeb sociálních podniků pocházejících převážně z Moravskoslezského kraje.

Výstupem mezinárodní konference je sborník obsahující příspěvky z přednášek odborníků, kteří vystoupili na konferenci, a obdarování zdravotně handicapovaných žáků či studentů zdravotními nebo výukovými pomůckami za účasti sponzorů konference.

O výstupech konference jsou informováni formou dopisu i předsedové vlád České, Slovenské a Polské republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální podnikání

 

Sociální podnikání začíná být v České republice stále častějším pojmem a postupně roste míra jeho propagace i zapojení společnosti do tohoto odvětví. Co ale přesně sociální podnikání je a proč se jím zabývat? Sociální podnikání propojuje současně ekonomickou, sociální i environmentální dimenzi, je zjednodušeně podnikem ekonomicky životaschopným a zároveň odpovědným k lidem. Sociální podnik se podílí na řešení problémů místní komunity či celé společnosti vykonáváním prospěšných podnikatelských aktivit s nízkou ekologickou stopou a zaváděním nových sociálních inovací. Sociální podniky bývají především malé a střední podniky s typem činnosti nevyžadujícím velké kapitálové vstupy. Vznikají a rozvíjejí se díky iniciativě místních, obecních nebo regionálních struktur či zastupitelstev, jsou podporovány státními orgány, místní samosprávou a podnikatelskými subjekty. Svým vznikem pomáhají řešit naléhavé problémy současnosti, především nezaměstnanost. Sociální podnik nediskriminuje a cíleným zaměstnáváním zdravotně či sociálně znevýhodněných osob (např. dlouhodobě nezaměstnaných, osob bez vzdělání, absolventů bez praxe, lidí v předdůchodovém věku, matek samoživitelek) zabraňuje jejich vyloučení. Tyto podniky často působí v oblasti sociálních služeb, např. pečovatelské služby či bydlení pro sociálně slabé. Sociální podniky však nejsou sociálními službami! Bývají aktivní i v komerčním sektoru – v zemědělské výrobě, řemeslném obchodu, lékárenství apod. V současné době neexistuje legislativní zázemí pro sociální podnikání na území ČR.

 

Spolek TRIANON se řídí principy sociálního podnikání.

Prioritou je řešení regionálních problémů, nikoliv maximalizace zisku

Sociální podnikání musí mít pozitivní ekologický dopad

Aktivní přístup k rozvoji regionu a prevence vyloučení rizikových skupin

Ekonomická udržitelnost a odpovědnost za veškerá podnikatelská rizika

Důraz na péči o zaměstnance s ohledem na jejich znevýhodnění

Min. 40 % celých úvazků musí být zabezpečeno znevýhodněnými zaměstnanci

Zisk je reinvestován do rozvoje sociálního podniku a jeho zaměstnanců

Zaměření na místní komunitu a regionální trh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrace OZP

 

Spolek TRIANON zaměstnává 27 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním ve dvou pracovních programech (údaje platné ke dni 1.2.2017). V programu “Separace pro recyklaci” již od roku 2004 pracují pouze muži, nedávno však byla rekonstruována dosud nevyužívaná dílna II pro ženy. Zde zaměstnankyně rozebírají drobné elektrosoučástky a kovy z již vyseparovaných elektrozařízení.
Pracovní program “Digitalizace a skartace” vznikl v roce 2015 na podporu pracovního uplatnění handicapovaných žen se středoškolským a vysokoškolským vzděláním z regionu.

Spolek TRIANON tak dlouhodobě poskytuje pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením, čímž přispívá ke snížení nezaměstnanosti a k vyváženému rozvoji regionu i celkové integraci těchto osob do běžného života a většinové společnosti.