Projekty

 

Nízkouhlíkové hospodářství a energetická bezpečnost v příhraničí

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem “Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí”, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 podpořeného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je realizován VŠB-TUO ve spolupráci s Wyższą Szkołą Biznesu w Cieszynie a spolkem TRIANON. Cílem projektu je specializovaná odborná příprava studentů v oblasti hospodaření s energiemi a rozvoje nízkouhlíkového hospodářství v podnicích, místních samosprávách a institucích, které mají vliv na rozvoj příhraničí. V rámci projektu budou studenti moci využívat speciální doplňkové formy vzdělávání, např. praxe a stáže, letní školy, e-learning, doučování, mentoring, koučink a mnoho dalších možností. Speciální vzdělávací program zvýší šance na uplatnění studentů v odborných profesích v sektoru energetiky po obou stranách hranice. V projektu je kladen důraz na spolupráci s podniky a samosprávami obcí z příhraničního regionu a na poznání jejich potřeb v oblasti hospodaření s energiemi. Projekt reaguje na aktuální potřeby, kdy jsou stále častěji zřizovány pozice energetiků, jejichž účelem je zajistit efektivní hospodaření s energiemi se zohledněním ochrany životního prostředí a ekonomických úspor. Realizace projektu je naplánována na období tří let, přičemž v letošním roce se aktivity zaměřily především na analýzu potřeb, navázání kontaktů a stanovení základních okruhů pro nový vzdělávací program.

 

 

Rozvoj sociálního podnikání v Trianonu

Spolek TRIANON úspěšně pokračuje v realizaci projektu “Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON”, reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114, a postupně tak modernizuje své provozy “Separace pro recyklaci” a “Digitalizace a skartace” určené výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Díky finanční podpoře získané v rámci projektu již do provozu pořídil nový vysokozdvižný vozík, který výrazně usnadní vykládky a nakládky zpracovávaného materiálu a ulehčí tak práci našim handicapovaným zaměstnancům. Aktuálně se pracuje také na pořízení nové recyklační linky na zpracování kabelů různých druhů a velikostí. Služby ekologické likvidace kabelů pak spolek bude nabízet nejen externím zájemcům, ale také v rámci systému celorepublikového zpětného sběru elektroodpadu, do kterého se od ledna letošního roku zapojil. Část získaných dotačních prostředků bude také využita na revitalizaci doposud nevyužívaných administrativních prostor, do kterých bude umístěna část zařízení pracoviště “Digitalizace a skartace”.

Díky realizaci projektu spolek TRIANON rozšíří své nabízené služby, stabilizuje svoji pozici na trhu a vytvoří nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.