Projekty

Moderní centrum pro zájmové a neformální vzdělávání

Spolek TRIANON uspěl se svým projektem „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru “, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 ve výzvě č. 56 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na přírodovědné obory, digitální technologie a techniku. Cílem projektu je inovativní a atraktivní formou podpořit vzdělávání dětí a mládeže v přírodovědných a technických oborech.Toho bude dosaženo modernizací stávajících prostor Společného výzkumného a monitorovacího centra, navýšením jeho kapacity a navýšením či zkvalitněním technického vybavení. Po modernizaci bude tak SVMC sloužit dalším zájemcům o přírodu, vědu a techniku jako zázemí pro  jejich zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci projektu bude dokončena modernizace odborné učebny – laboratoře II zaměřené na chemii a materiály, do které budou následně zakoupeny měřící přístroje jako např. spektometry, ruční  analyzátory apod. Dále bude pořízeno nové technické vybavení odborné učebny—laboratoře II odpovídající aktuálním trendům v robotice, kybernetice a elektrotechnice, např. technické stavebnice aj. V centru bude vybudována také příkladová zelená střecha, která bude sloužit k vzdělávacím účelům v oblasti přírodních věd, k  chovu včel i jako oddechový prostor pro návštěvníky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.

 

 

Nízkouhlíkové hospodářství a energetická bezpečnost v příhraničí

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem “Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí”, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 podpořeného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je realizován VŠB-TUO ve spolupráci s Wyższą Szkołą Biznesu w Cieszynie a spolkem TRIANON. Cílem projektu je specializovaná odborná příprava studentů v oblasti hospodaření s energiemi a rozvoje nízkouhlíkového hospodářství v podnicích, místních samosprávách a institucích, které mají vliv na rozvoj příhraničí. V rámci projektu budou studenti moci využívat speciální doplňkové formy vzdělávání, např. praxe a stáže, letní školy, e-learning, doučování, mentoring, koučink a mnoho dalších možností. Speciální vzdělávací program zvýší šance na uplatnění studentů v odborných profesích v sektoru energetiky po obou stranách hranice. V projektu je kladen důraz na spolupráci s podniky a samosprávami obcí z příhraničního regionu a na poznání jejich potřeb v oblasti hospodaření s energiemi. Projekt reaguje na aktuální potřeby, kdy jsou stále častěji zřizovány pozice energetiků, jejichž účelem je zajistit efektivní hospodaření s energiemi se zohledněním ochrany životního prostředí a ekonomických úspor. Realizace projektu je naplánována na období tří let, přičemž v letošním roce se aktivity zaměřily především na analýzu potřeb, navázání kontaktů a stanovení základních okruhů pro nový vzdělávací program.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

 

 

 

Rozvoj sociálního podnikání v TRIANONU

Spolek TRIANON úspěšně zrealizoval projekt “Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON”, reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114, díky kterému modernizoval své provozy “Separace pro recyklaci” a “Digitalizace a skartace” určené výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Díky finanční podpoře získané v rámci projektu mohl spolek pořídit nový vysokozdvižný vozík, který výrazně usnadnil vykládky a nakládky materiálu určeného ke zpracování a ulehčil tak práci našim handicapovaným zaměstnancům. Největší investicí však bylo pořízení nové recyklační linky na ekologické zpracování měděných kabelů různých druhů a velikostí. Část získaných dotačních prostředků byla využita také na revitalizaci provozních prostor, do kterých bylo umístěno nově pořizované vybavení provozu “Separace pro recyklaci” i  část zařízení pracoviště “Digitalizace a skartace”.

Díky realizaci projektu mohl spolek TRIANON rozšířit své nabízené služby, stabilizovat  svoji pozici na trhu a vytvořit 3 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.