Spolek TRIANON předložil v  roce 2017 projektovou žádost do výzvy č. 56 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na přírodovědné obory, digitální technologie a techniku. Projekt s názvem „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru “, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 úspěšně prošel hodnocením v r. 2018 tak byla zahájena jeho fyzická realizace

Projekt navazuje na stávající aktivity SVMC realizované za účelem podpory aplikovaného výzkumu v technických a přírodovědných oborech a jejich přiblížení dětem a mládeži z regionu s cílem podpořit jejich technické a přírodovědné znalosti a dovednosti, motivovat je ke studiu technicky orientovaných oborů a zvýšit jejich kompetence pro uplatnění na regionálním trhu práce.

Cílem projektu je inovativní a atraktivní formou podpořit vzdělávání dětí a mládeže v přírodovědných a technických oborech.Toho bude dosaženo modernizací stávajících prostor Společného výzkumného a monitorovacího centra, navýšením jeho kapacity a navýšením či zkvalitněním technického vybavení. Po modernizaci bude tak SVMC sloužit dalším zájemcům o přírodu, vědu a techniku jako zázemí pro  jejich zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci projektu bude dokončena modernizace odborné učebny – laboratoře II zaměřené na chemii a materiály, do které budou následně zakoupeny měřící přístroje jako např. spektometry, ruční  analyzátory apod. Dále bude pořízeno nové technické vybavení odborné učebny—laboratoře II odpovídající aktuálním trendům v robotice, kybernetice a elektrotechnice, např. technické stavebnice aj. V centru bude vybudována také příkladová zelená střecha, která bude sloužit k vzdělávacím účelům v oblasti přírodních věd, k  chovu včel i jako oddechový prostor pro návštěvníky.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.