Již potřetí se v rámci projektu Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, reg. č.CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 konala Letní škola pro studenty a žáky. Tentokrát byla organizace akce v gesci spolku TRIANON jako přeshraničního partnera projektu a opět byla nabita spoustou zajímavých přednášek, exkurzí a vědomostí.

Celkem 18 studentů a žáků z Česka i Polska se sešlo poprvé v pondělí 24.6.2019 v sídle spolku TRIANON, kde si po úvodním přivítání s organizátory vyslechli přednášku na téma cirkulární ekonomiky. Toto aktuálně velmi řešené téma následně  doplnila odpolední praktická část, kdy proběhla exkurze v provozu „Separace pro recyklaci“. Poté následovalo rozdělení do skupin a rozdání praktických úkolů. Pro účastníky byl připraven nejrůznější elektrotechnický materiál a jejich úkolem bylo například sestrojit vlastní úsporné led svítidlo aj. Po společném obědě následovala ještě exkurze – návštěva sběrného dvoru města Český Těšín jako praktické doplnění řešeného tématu.

Druhý den se skupina sešla opět v sídle spolku TRIANON a seznámila se blíže se zpracováním plastů, analýzou jejich složení a možnostmi jejich recyklace. Následně účastníci pokračovali v řešení svých praktických úkolů. V odpoledních hodinách se pak společně přesunuli na nedalekou ČOV, kde absolvovali exkurzi a výklad zabývající se mj. také energetickým využitím kalů aj.

Ve středu se žáci a studenti věnovali analýze kovů pod vedením externí lektorky z VŠB-TUO, která je blíže seznámila s procesy analýzy kovových slitin. Přednáška následovala exkurzí do společnosti Teplo Těšín, a.s. jako příkladu dobré praxe pro zásobování měst teplem. Odpoledne žáci a studenti dále pokračovali v řešení svých praktických úkolů.

Čtvrtý den se účastníci letní školy přesunuli do nedaleké obce Třanovice, kde absolvovali exkurzi pod vedením ŠOV Třanovice zaměřenou na obnovitelné zdroje energií a jejich možnosti využití ve venkovském prostředí. Účastníci se seznámili s fungováním místního Kapplova dvoru – dříve zemědělského družstva, dnes podnikatelského centra revitalizovaného s využitím finanční podpory pro znovuvyužití brownfields v jedné z prvních možných dotačních výzev EU. Po návratu a společném obědě pokračovali účastníci v řešení svých praktických úkolů v prostorách Společného výzkumného a monitorovacího centra v sídle spolku TRIANON.

Poslední závěrečný den Letní školy se nesl v duchu vyhodnocení celé akce, prezentace výsledků praktických činností účastníků a workshopu „Vyrob si vlastní solární kolektor“. Studenti a žáci byli seznámeni s principy fungování fototermických kolektorů a následně si pod odborným vedením Doc. Ing. Bohumila Horáka, PhD. z VŠB-TUO sami vyrobili absorbér solárního kolektoru. Na závěr pak proběhla závěrečná prezentace praktických úkolů žáků a studentů, kterým se ve skupinách věnovali v průběhu celé akce.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii níže. Další odkazy a informace o letošním ročníku letní školy jsou dostupné na těchto odkazech:

https://www.facebook.com/CeskyTesin/photos/pcb.2238819789541259/2238526059570632/?type=3&theater

https://www.facebook.com/CeskyTesin/photos/pcb.2238819789541259/2238526042903967/?type=3&theater