Projekty

Moderní centrum pro zájmové a neformální vzdělávání

Spolek TRIANON realizoval v letech 2018 – 2019 projekt „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání ve Společném výzkumném a monitorovacím centru “, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004807 spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt byl zaměřen na rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže s důrazem na přírodovědné obory, digitální technologie a techniku. Cílem projektu bylo inovativní a atraktivní formou podpořit vzdělávání dětí a mládeže v přírodovědných a technických oborech. Toho bylo dosaženo modernizací stávajících prostor Společného výzkumného a monitorovacího centra, navýšením jeho kapacity a zkvalitněním technického vybavení. Po modernizaci slouží prostory centra jako zázemí pro exkurze, worskhopy i pravidelné kroužky. Nově vzniklá učebna – laboratoře II zaměřená na chemii a materiály disponuje přístroji jako např. spektrometrem, ručním analyzátorem apod. Dovybavená odborná učebna — laboratoř I nyní odpovídá aktuálním trendům v robotice, kybernetice a elektrotechnice a užít si ji mohou například účastníci technického kroužku. Příkladová zelená střecha nabízí pak prostor ke zkoumání přírody, prezentaci chovu včel nebo také jako oddechový prostor pro návštěvníky.  

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.

 

 

Nízkouhlíkové hospodářství a energetická bezpečnost v příhraničí

V letech 2016 – 2019 probíhala realizace projektu s názvem „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 podpořeného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován VŠB-TUO ve spolupráci s Wyższą Szkołą Biznesu w Cieszynie a spolkem TRIANON. Cílem projektu byla specializovaná odborná příprava studentů v oblasti hospodaření s energiemi a rozvoje nízkouhlíkového hospodářství v podnicích, místních samosprávách a institucích, které mají vliv na rozvoj příhraničí. V rámci projektu proběhla série několika vzdělávacích akcí za účasti žáků středních škol i studentů vysokých škol z České republiky a Polska. V průběhu odborných workshopů se studenti seznámili s aktuálními ekologickými problémy v příhraničí a seznámili se s možnými řešeními. V rámci letní školy se po celých sedm dní vzdělávali, poznávali okolí po obou stranách hranice, seznamovali se s příklady dobré praxe nízkouhlíkových řešení a následně své poznatky praktikovali v praktických cvičeních. Vysoké školy pak nabídly studentům spoustu dalšího, např. e-learning, mentoring, koučink a jiné. Speciální vzdělávací program má za cíl zvýšit šance na uplatnění studentů v odborných profesích v sektoru energetiky po obou stranách hranice. V projektu byl kladen důraz na spolupráci s podniky a samosprávami obcí z příhraničního regionu a na poznání jejich potřeb v oblasti hospodaření s energiemi. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

 

 

 

Rozvoj sociálního podnikání v TRIANONU

Spolek TRIANON úspěšně zrealizoval projekt „Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON“, reg. č. CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114, díky kterému modernizoval své provozy „Separace pro recyklaci“ a „Digitalizace a skartace“ určené výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Díky finanční podpoře získané v rámci projektu mohl spolek pořídit nový vysokozdvižný vozík, který výrazně usnadnil vykládky a nakládky materiálu určeného ke zpracování a ulehčil tak práci našim handicapovaným zaměstnancům. Největší investicí však bylo pořízení nové recyklační linky na ekologické zpracování měděných kabelů různých druhů a velikostí. Část získaných dotačních prostředků byla využita také na revitalizaci provozních prostor, do kterých bylo umístěno nově pořizované vybavení provozu „Separace pro recyklaci“ i  část zařízení pracoviště „Digitalizace a skartace“.

Díky realizaci projektu mohl spolek TRIANON rozšířit své nabízené služby, stabilizovat  svoji pozici na trhu a vytvořit 3 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Regionálního Operačního Programu.