Letos v březnu uplynulo již 18 let od založení TRIANONU. Spolek, dřívější občanské sdružení vzniklo 5.3.2003 za účelem podpory trvale udržitelného rozvoje příhraničního regionu, k jehož dosažení měly vést vlastní podnikatelské i neziskové osvětové a vzdělávací aktivity v ekonomické, sociální i environmentální oblasti. Jako cílové skupiny aktivit přitom byly vybrány osoby se zdravotním postižením, děti a mládež nebo senioři. Pro zastřešení všech aktivit byl zpracován pilotní program Bez bariér – bez hranic®, kterému byla Úřadem průmyslového vlastnictví udělena ochranná známka platná dodnes.

Zpočátku se činnost TRIANONU zaměřovala na monitoring přístupnosti – bezbariérovost, na což v prosinci roku 2003 navázalo přijetí prvního handicapovaného zaměstnance. Odstartovaly také první osvětové aktivity, např. literárně-tvůrčí soutěž „Nejen den Země“, výtvarná soutěž „Ekoplakát“ nebo mezinárodní konference studentů na téma „Obnovitelné zdroje v teorii a praxi“. V listopadu roku 2004 byl oficiálně zahájen pracovní program „Separace pro recyklaci“, ve kterém byly vytvořeny pracovní pozice pro dva handicapované zaměstnance. Ve stejném období byl také zahájen Senior Internet Euro Klub – originální způsob výuky v oblasti informačních technologií, kde lektoři jsou studenti středních škol a posluchači senioři. V r. 2005 se spolku podařilo získat vlastní objekt na ul. Na Horkách v Českém Těšíně, který je od té doby využíván jako sídlo organizace i zázemí pracovních programů pro handicapované.

V dalších letech se dařilo nadále rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost i vzdělávací aktivity. Byla navázána nová obchodní partnerství v oblasti separace a ekologické likvidace. Ke zpracování vysloužilého elektromateriálu přibylo i zpracování speciálních jednodruhových plastů. Pořízena byla nová technologická zařízení, např. mlýn plastů. Postupně docházelo také k rekonstrukci vlastního objektu a jeho modernizace v souladu s principy udržitelného rozvoje (využití obnovitelných zdrojů apod.).

V r. 2008 byla Národní radou OZP udělena TRIANONU Výroční cena MOSTY a to za aktivity související s pracovní integraci osob se zdravotním postižením. V roce 2013 jsme obdrželi Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a v roce 2014 Cenu Nadace OKD v kategorii „Projekt roku“.

V posledních několika letech se podařilo získat nemalé finanční prostředky (nejen) z evropských zdrojů a realizovat rozsáhlé investice, a to jak do provozu „Separace pro recyklaci“ (např. pořízení moderní linky na zpracování kabeláže, spektrometr), tak do objektu samotného (vnitřní zateplení výrobních prostor, realizace lité podlahy, prodloužení topné soustavy aj.). Zároveň byl zřízen nový pracovní program „Digitalizace a skartace“, do kterého bylo za finančního přispění partnerů pořízeno moderní technické vybavení pro skenování, digitální archivaci a skartaci (např. speciální knižní skener, multifunkční zařízení Xerox aj.). Aktivity v oblasti ekologické osvěty a edukace se podařilo rozšířit i o technické vzdělávání a díky spolupráci s FEI VŠB-TUO bylo při TRIANONU zřízeno Společné výzkumné a monitorovací centrum. Budova centra pak prošla v roce 2018 rozsáhlou modernizací, zejména byla vybudována příkladová zelená střecha s experimentálním skleníkem a pozorovacími včelími úly. Také zde bylo pořízeno nové technické vybavení k výuce (např. technické stavebnice LEGO®, 3D tiskárny, sady Arduino, spektrometry aj.).

Aktuálně spolek TRIANON poskytuje pracovní příležitost 30 handicapovaným zaměstnancům, kteří zde ročně zpracují přes 200 tun elektroodpadu a jednodruhových plastů. Realizovány jsou také zakázky v oblasti digitalizace a skartace dokumentů. Našich vzdělávacích a osvětových aktivit se ročně zúčastní okolo 500 návštěvníků.

Jsme velmi rádi, že cíle, které jsme si před 18 ti lety stanovili, byly dostatečně nadčasové a daří se nám je více či méně plnit a dál rozvíjet. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a podporu a těšíme se, že společně oslavíme i další významná výročí!