Studentská praxe

 

Každý rok v červenci „oživí“ náš pracovní kolektiv studenti místních českých a polských SŠ, kteří zde pod dohledem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců třídí plasty a separují elektrická a elektronická zařízení dle jednotlivých recyklačních značek. Když si to situace žádá, pomáhají také při úklidových pracích např. během rekonstrukce nebo modernizace objektu našeho spolku. Mimo to je čekají projektová odpoledne strávená s naší projektovou manažerkou, která jim vysvětlí, co vše je třeba k vyplnění dotačních a grantových žádostí a společně s nimi vytvoří fiktivní projektové žádosti. Souběžně s posledním dnem studentské praxe se koná také ekohappening, kde studenti vyrobí solární kolektor pod vedením odborníků z VŠB-TU v Ostravě. V rámci 14denní praxe si studenti osvojí základní pracovní návyky, posílí vlastní manuální zručnost, získají technické dovednosti a dozví se i nové informace o ochraně životního prostředí. Díky přispění našich partnerů si za svou práci odnesou také finanční odměnu.

Letní studentská praxe je součástí zastřešujícího programu Dni energie na Olši/Olzie, kam spadají veškeré námi organizované ekologické aktivity.

Společné výzkumné a monitorovací centrum (SVMC)

 

Na základě dlouholeté spolupráce s VŠB-TUO bylo v prostorách spolku začátkem roku 2015 otevřeno Společné výzkumné a monitorovací centrum, ve kterém mohou návštěvníci poznat nové technologie v oblasti energetiky, robotiky a kybernetiky a prakticky se seznámit s jejich fungováním. V rámci provozu centra nabízíme možnost navštěvovat technický kroužek.

Jedná se o společný projekt spolku TRIANON a pracovní skupiny kolem doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D. z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Posláním centra je podporovat a propagovat technické vzdělávání u mladé generace a představit žákům, studentům i široké veřejnosti možnosti a praktické ukázky nových technologií v oblasti ekologie a trvale udržitelného hospodaření. V centru se nachází kotelna s instalovanými obnovitelnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaická elektrárna, solární ohřev vody, tepelné čerpadlo a kogenerační jednotka. V objektu jsou také dvě laboratoře, přičemž jedna z nich slouží jako učebna a zázemí pro vzdělávací a volnočasové aktivity a druhá pro řízení výroby energie a monitoring. Součástí centra je také dobíjecí stanice elektromobilů a nově i meteostanice. Pro zájemce je připravována řada exkurzí, přednášek, workshopů, pro studenty letní škola. Cílem je podpořit informovanost, spolupráci mezi edukačními, komerčními, neziskovými i správními subjekty. Více informací k činnosti centra vám rádi poskytneme na tel. +420 775 054 233. Jsme otevřeni spolupráci všem zájemcům o přírodu, vědu a techniku!

Centrum je celoročně v provozu a v průběhu roku jsou zde organizovány nejrůznější akce a workshopy pro školy i veřejnost. Cílem všech akcí je přiblížit žákům a studentům studium technických a přírodovědných oborů, naučit je nové technické znalosti a dovednosti, posílit jejich manuální zručnost a motivovat je k zodpovědnému chování k životnímu prostředí a jeho ochraně. V průběhu roku slouží prostory centra jako zázemí pro pravidelné volnočasové aktivity – technický a přírodovědný kroužek.

Ekologická edukace

 

Každoročně organizujeme řadu akcí v oblasti environmentální osvěty a edukace, kterou jsme v posledních letech rozšířili také o aktivity zaměřené na podporu technického vzdělávání a manuální zručnosti dětí a mládeže z regionu. Na našich workshopech se žáci, studenti i široká veřejnost seznamuji se zásadami recyklace a šetrného hospodaření s materiály i energií se zaměřením na nové technologie a postupy získané z výzkumné činnosti. Každý zájemce o přírodu, vědu a techniku si tak u nás přijde na své!

Harmonogram aktivit v průběhu roku je pravidelně zveřejňován na našich webových stránkách. Program je otevřen ke spolupráci všem zájemcům.

Technický kroužek

 

Každý čtvrtek od 15 do 17 hod. se ve Společném výzkumném a monitorovacím centru (SVMC) při spolku TRIANON koná technický kroužek veden doktorandem z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. V kroužku se účastníci z řad žáků a studentů místních ZŠ a SŠ seznámí s novými technologiemi v oblasti energetiky, robotiky a kybernetiky jak z teoretického, tak praktického hlediska. Mládež se naučí sestavit a naprogramovat robota či modely, např. sledovač čáry, sluneční poskakovač či vodíkový jezdec. Ve vybavení kroužku nechybí ani moderní technické stavebnice LEGO® a 3D tiskárna. Děti a mládež tak chceme hravou formou motivovat ke studiu technických oborů.

Záměrem je do budoucna otevřít i „netechnicky“ orientované zaměření. Spolek TRIANON je jedním z průkopníků chovu včel v intravilánu města. Zájemci tak budou mít možnost seznámit se i s životním cyklem, nemocemi a všemi stránkami chovu včel.

Senior Internet Euro Klub (SIEK)

 

Již od roku 2004 každoročně realizujeme kurz, ve kterém středoškolští studenti gymnázia jakožto lektoři provázejí seniory v roli žáků světem internetu a nových informačních a komunikačních technologií. Lekce probíhají 2x týdně v prostorách gymnázia Josefa Božka a v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně. Tato inovativní forma spolupráce pomáhá seniorům začlenit se do dnešní moderní společnosti a zároveň podporuje oboustranně přínosný dialog mezi nejmladší a nejstarší generací. Mladí lidé se naučí trpělivosti a starší poznají, že pracovat s počítačem není zase tak těžké a je to i zábavné.

Počítačový kurz Senior Internet Euro Klub je pravidelně realizován za finanční podpory města Český Těšín.

Tyto aktivity dlouhodobě podporuje město Český Těšín. Děkujeme!